Sombang Pamanggi Dha’ Perantau Madhura

Oleh: A. Dardiri Zubairi
Mangken bhektona badan kaule noles khusus kaangguy panjenengan. Sangaja den kaule ngangguy basa Madhure karena soal kadinto masalah keluarga dhibi’ padhe reng Madhurana (dinggel reng lowar malle ta’ paham😄 ). Anggep saos kadinto minangka bhek rembhak. Manabi sae pondut, manabi ta’ sae buang saos. Den kaule nyoon sapora manabi bhede tor ator se ta’sae. Coma kadinto den kaule noles kalaban ate, kalaben pangesto. De pade reng Madura.
Settong hal den kaule ngatoragi rassa bunga ngoladi panjenengan minangka contoh nyata ja’ oreng Madura kadinto lakar kowat otabe pekerja keras. Sanajjan panjenengan alako e sektor informal (banni e kamfor otabe e pabrik) ta’ daddi todussa ka panjengan. Alako ponapa bai, se pentimg halal. Kadinto dhabu reng seppo. Kadinto jugen se daddi panduman panjenengan. Karna kadimto den kaule bunga ngoladi panjenengan.
Alhamdulillah, panjenengan ampon bannyak se sukses secara ekonomi. Hasel epon ampon kaoladan. Bhede se bisa mateppa’ compokna, bhede abhedi compok anyar kalaben arsitektur mangkenan, bhede se melle sepeda motor, mobil, mamonduk, abiayai sakola’an otabe kuliah potrana. Sabagian malah nyombang pesantren, masjid, mushalla, reng towa, taretan, anak yatim, reng mesken, ben laen-laen epon. Lerres dhabu reng kona, “mon sogi pasoga'” artena mon sugin ja’ apangrasa mesken, tape kodhu daddi panolong reng mesken. Bisa esandari otabe abanto dha’ reng ta’ andi’.
Coma den kaule aparenga oning, kalakowam panjenengan e rantau se jellas berra’, karna kodhu mokka’ 24 jam non stop. Nyoona jage kesehatan epon. Ja’ pate nginuman “minuman instant” otabe makanan instan, akadiye krat**g d**k, ek***ra j**, teh p***k, ponapa pole se mamabu’ akadiye bir otabe sabu-sabu. Kaneserre badan epon. Bhekto gi’ lanjang. Maksod epon malle panjenengan tettep sehat.
Tor jugen nyoona jaga nyama reng Madhura. E lowar kadinto reng madhura ekoca’ kerras, ta’ enda’ ngalah otabe pengko ben lebur acarok. Pokokna nyama reng madhura kadinto juba’. Mela kadinfo ngireng bukteyagi ja’ reng madhura kadinto andhap asor, pabhele ben lebur ataretan. Laen hal manabhi ka preman ben oreng se lanyala lakar kodhu tegges. Keng ja’ laju macentar malle ta’ aurusan ben pihak keamanan.
Laen dari kadinto ngireng saleng jage. Atole ka kacer ben ka kanan. Ja’ saleng rebbu’an. Manabi e lokasi ampon bhede reng madhura, ja’ abhedi bharung pole . Ponapa pole jara’na ce’ semma’na. Neser. Padha nyare kasab e nagarana oreng. Langkong sae nyare lokasi se jau, malle ta’ atokaran.
Manabi guber ka Madura ja’ aobe. Pa geté ben pa pelak ka kancana ben ka tatanggana se ta’ merantau. Kadang bhede sabagian acora’ ta’ kennal ka tatanggana ben kancana, kong langkong se ta’ andi’. Bhede se coma akompol padhe perantau, se ta’ ka Jakarta ta’ ekancae. Bhede kadinto amarge andi’ mobil manabi apanggi sareng kancana katon ta’ ngelakson ja’ mola’ah.
Eakowe ponapa bunten, akibat perantauan kadinto lakar bhede. Terutama ka perantau se ngangungi potra kene’ antara 0-12. Manabi potra kadinto edinggal ka embah epon ta’ bisa agante peran reng towa dhibi’, amarge embah biasa epon cenderung ta’ tegas ben mamanja. Manabi korang kasih sayang torkadang bisa apengaro dha’ jiwa ben akhlak epon anak. Manabi ampon terpaksa merantau kalaben adinggelagi potra, se cokop omor (usia MTs otabe SMP) bisa epasraagi dha’ pesantren. Alhamdulillah e Talango jugen ampon bhede pesantren se seppoe Habib Ali.
Salaen kadinto, soal pengaro epon perantau dha’ ka tengka alias ghabay. Ghabey otabe tengka e Sumemep Acora’ jen raje dari sisi biaya, tompangan, ben acara epon terutama pernikahan. Ghebey otabe tengka se raje masossa terutama ka oreng kene’ ben ta’ merantau. Caen reng Madhure matalpos.
Terakhir, pangarep den kaule reng Madhura se merantau parlo mengembangkan bisnis epon ka tingkat se lebih raje. Meningkat dari bisnis eceran kalaban bharung se ekaandi’ bi’dhibi’ ka bisnis grosir kalaben ekaandi’ bannyak oreng. Bhkatona ampon reng madhura daddi agen se modal epon bisa ekambuli’i. Misal epon, 15 oreng abhedi usaha bersama makompol modal 100 jutaan berari ampon akompol 1,5 M. Manabi keanggotaan epon bannyak sampai 50 oreng saos, obang se akompol Insya Allah cokop kaangguy abhedi grosir. Tata kelola otabe manajemen epon serraagi ka tenaga ahli se ebajar sesuai kesepakatan. Kadinto minangka settong cara kaangguy mengembangkan bisnis reng Madhure malle ta’ajalan e tempat.
Sapora atas kakoppalan ben kecangkolangan. Moge sadeje bheres salamet, tekka hajet, serra’berkat.

A. DARDIRI ZUBAIRI: Wakil Ketua PCNU Sumenep. Tulisan ini kali pertama di unggah di akun pribadinya (Facebook) pada tanggal 22 Juni 2021